Python Interpreters Benchmarks
x64 ArchLinux : AMD® Ryzen 7 4700U®

 performance measurements

Each table row shows performance measurements for this Pyston program with a particular command-line input value N.

 N  CPU secs Elapsed secs Memory KB Code B ≈ CPU Load
1,0000.010.01?878  0% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Read the ↓ make, command line, and program output logs to see how this program was run.

Read reverse-complement benchmark to see what this program should do.

 notes

 reverse-complement Pyston #6 program source code

# The Computer Language Benchmarks Game
# http://benchmarksgame.alioth.debian.org/
#
# contributed by Joerg Baumann

from sys import stdin, stdout
from os import cpu_count

reverse_translation = bytes.maketrans(
  b'ABCDGHKMNRSTUVWYabcdghkmnrstuvwy',
  b'TVGHCDMKNYSAABWRTVGHCDMKNYSAABWR')

def reverse_complement(header, sequence):
  t = sequence.translate(reverse_translation, b'\n\r ')
  output = bytearray()
  trailing_length = len(t) % 60
  if trailing_length: output += b'\n' + t[:trailing_length]
  for i in range(trailing_length, len(t), 60):
   output += b'\n'+ t[i:i+60]
  return header, output[::-1]

def read_sequences(file):
  for line in file:
   if line[0] == ord('>'):
     header = line
     sequence = bytearray()
     for line in file:
      if line[0] == ord('>'):
        yield header, sequence
        header = line
        sequence = bytearray()
      else:
        sequence += line
     yield header, sequence
     break

def reverse_and_print_task(q, c, v):
  while True:
   i = q.get()
   if i == None: break
   h, r = reverse_complement(*data[i])
   with c:
     while i != v.value:
      c.wait()
   write(h); write(r); flush()
   with c:
     v.value = i + 1
     c.notify_all()

if __name__=='__main__' :
  write = stdout.buffer.write
  flush = stdout.buffer.flush

  s = read_sequences(stdin.buffer)
  data = next(s)
  if cpu_count() == 1 or len(data[1]) < 1000000:
   from itertools import starmap
   def merge(v, g):
     yield v; yield from g
   for h, r in starmap(reverse_complement, merge(data, s)):
     write(h); write(r)
  else:
   from multiprocessing import Process, Queue, Value, Condition
   from ctypes import c_int

   data = [data] + list(s)
   q, c, v = (Queue(), Condition(), Value(c_int, 0))
   processes = [Process(target=reverse_and_print_task, args=(q, c, v))
     for _ in range(min(len(data), cpu_count()))]

   for p in processes: p.start()
   for i in range(len(data)): q.put(i)
   for p in processes: q.put(None)
   for p in processes: p.join()

 make, command-line, and program output logs

 Wed, 28 Sep 2022 09:32:03 GMT

COMMAND LINE:
 /usr/bin/pyston revcomp.pyston-6.pyston 0 < revcomp-input1000.txt

(TRUNCATED) PROGRAM OUTPUT:
>ONE Homo sapiens alu
CGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCGATCTCGGCTCACTGCAAC
CTCCGCCTCCCGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACA
GGCGCGCGCCACCACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCAT
GTTGGCCAGGCTGGTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAA
AGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCGGCCTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTC
TGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCGG
GTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCGCGCGCCACC
ACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTG
GTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTA
CAGGCGTGAGCCACCGCGCCCGGCCTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCT
GGAGTGCAGTGGCGCGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTCAAGCGATTC
TCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCGCGCGCCACCACGCCCGGCTAAT
TTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCGAACTCCT
GACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCA
CCGCGCCCGGCCTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGC
GCGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCC
TCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCGCGCGCCACCACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTA
GTAGAGACGGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGAT
CCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCGGCCT
TTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCGATCTCGGCTC
ACTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTG
GGATTACAGGCGCGCGCCACCACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGT
TTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTCGG
CCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCGGCCTTTTTGAGACGGAG
TCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCG
CCTCCCGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCGC
GCGCCACCACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCATGTTGG
CCAGGCTGGTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGC
TGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCGGCCTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCG
CCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTCA
AGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCGCGCGCCACCACGCC
CGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTC
GAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGC
GTGAGCCACCGCGCCCGGCC
>TWO IUB ambiguity codes
TAGGDHACHATCRGTRGVTGAGWTATGYTGCTGTCABACDWVTRTAAGAVVAGATTTNDA
GASMTCTGCATBYTTCAAKTTACMTATTACTTCATARGGYACMRTGTTTTYTATACVAAT
TTCTAKGDACKADACTATATNTANTCGTTCACGBCGYSCBHTANGGTGATCGTAAAGTAA
CTATBAAAAGATSTGWATBCSGAKHTTABBAACGTSYCATGCAAVATKTSKTASCGGAAT
WVATTTNTCCTTCTTCTTDDAGTGGTTGGATACVGTTAYMTMTBTACTTTHAGCTAGBAA
AAGAGKAAGTTRATWATCAGATTMDDTTTAAAVAAATATTKTCYTAAATTVCNKTTRACG
ADTATATTTATGATSADSCAATAWAGCGRTAGTGTAAGTGACVGRADYGTGCTACHVSDT
CTVCARCSYTTAATATARAAAATTTAATTTACDAATTGBACAGTAYAABATBTGCAGBVG
TGATGGDCAAAATBNMSTTABKATTGGSTCCTAGBTTACTTGTTTAGTTTATHCGATSTA
AAGTCGAKAAASTGTTTTAWAKCAGATATACTTTTMTTTTGBATAGAGGAGCMATGATRA
AAGGNCAYDCCDDGAAAGTHGBTAATCKYTBTACBGTBCTTTTTGDTAASSWTAAWAARA
TTGGCTAAGWGRADTYACATAGCTCBTAGATAWAGCAATNGTATMATGTTKMMAGTAWTC
CCNTSGAAWATWCAAAAMACTGAADNTYGATNAATCCGAYWNCTAACGTTAGAGDTTTTC
ATCTGGKRTAVGAABVCTGWGBTCTDVGKATTBTCTAAGGVADAAAVWTCTAGGGGAGGG
TTAGAACAATTAAHTAATNAAATGCATKATCTAAYRTDTCAGSAYTTYHGATRTTWAVTA
BGNTCDACAGBCCRCAGWCRTCABTGMMAWGMCTCAACCGATRTGBCAVAATCGTDWDAA
CAYAWAATWCTGGTAHCCCTAAGATAACSCTTAGTGSAACAWTBGTCDTTDGACWDBAAC
HTTTNGSKTYYAAYGGATNTGATTTAARTTAMBAATCTAAGTBTCATYTAACTTADTGTT
TCGATACGAAHGGCYATATACCWDTKYATDCSHTDTCAAAATGTGBACTGSCCVGATGTA
TCMMAGCCTTDAAABAATGAAGAGTAACTHATMGVTTAATAACCCGGTTVSANTGCAATT
GTGAGATTTAMGTTTAMAAYGCTGACAYAAAAAGGCACAMYTAAGVGGCTGGAABVTACG
GATTSTYGTBVAKTATWACCGTGTKAGTDTGTATGTTTAAAGGAAAAAGTAACATARAAA
GGTYCAMNYAAABTATAGNTSATANAGTCATCCTATWADKAACTRGTMSACDGTATSAYT
AAHSHGTAABYGACTYTATADTGSTATAGAGAAATCGNTAAAGGAAATCAGTTGTNCYMV
TNACDRTATBNATATASTAGAAMSCGGGANRCKKMCAAACATTNAGTCTRMAATBMTACC
CGTACTTCTBGDSYAATWGAAAATGACADDCHAKAAAYATATTKTTTTCACANACWAGAA
AKATCCTTATTAYKHKCTAAACARTATTTTDATBTVWCYGCAATACTAGGKAAASTTDGA
MGGCHTTHAATVCAHDRYAGGRCTATACGTCMAGAGAGCTBTHGNACARTCCBDCTAAGA
GCGGCTTTARTAAAGAATCCNAGTAWBTGACTTGAATTACWTVACAGAAABCAATNAAAC
CGTNTRANTTGAYCMAWBADTANABRGGTKTHTWTAGTTVCTMBKTAGMTVKCCAGCANT
TVAGSWTTAGCCGCRHTTTCCTTHNTATTAAGAAGAATAGGMTRAARTCTABGTACDTTT
TATAAVDHAHTATAGATCCTAGTAAGYTWATDWCATGAGGGATAGTAAMDMNGBASTWAM
TSTATRBAYDABATGTATATYCGCACTGTTTTAACMCWBTATAWAGTATBTSTATVTTAR
CCTMTTAAKADATCAACTAATYTSVTAKGDATTATGCKTCAYCAKAATACTTKAANGAGT
ATTSDAGATCGGAAATACTTAAYAAVGTATMCGCTTGTGTDCTAATYTATTTTATTTWAA
CAGWRCTATGTAGMTGTTTGTTYKTNGTTKTCAGAACNTRACCTACKTGSRATGTGGGGG
CTGTCATTAAGTAAATNGSTTABCCCCTCGCAGCTCWHTCGCGAAGCAVATGCKACGHCA
ACAKTTAATAACASAAADATTWNYTGTAATTGTTCGTMHACHTWATGTGCWTTTTGAAHY
ACTTTGTAYAMSAAACTTAADAAATATAGTABMATATYAATGSGGTAGTTTGTGTBYGGT
TWSGSVGWMATTDMTCCWWCABTCSVACAGBAATGTTKATBGTCAATAATCTTCTTAAAC
ARVAATHAGYBWCTRWCABGTWWAATCTAAGTCASTAAAKTAAGVKBAATTBGABACGTA
AGGTTAAATAAAAACTRMDTWBCTTTTTAATAAAAGATMGCCTACKAKNTBAGYRASTGT
ASSTCGTHCGAAKTTATTATATTYTTTGTAGAACATGTCAAAACTWTWTHGKTCCYAATA
AAGTGGAYTMCYTAARCSTAAATWAKTGAATTTRAGTCTSSATACGACWAKAASATDAAA
TGYYACTSAACAAHAKTSHYARGASTATTATTHAGGYGGASTTTBGAKGATSANAACACD
TRGSTTRAAAAAAAACAAGARTCVTAGTAAGATAWATGVHAAKATWGAAAAGTYAHVTAC
TCTGRTGTCAWGATRVAAKTCGCAAVCGASWGGTTRTCSAMCCTAACASGWKKAWDAATG
ACRCBACTATGTGTCTTCAAAHGSCTATATTTCGTVWAGAAGTAYCKGARAKSGKAGTAN
TTTCYACATWATGTCTAAAADMDTWCAATSTKDACAMAADADBSAAATAGGCTHAHAGTA
CGACVGAATTATAAAGAHCCVAYHGHTTTACATSTTTATGNCCMTAGCATATGATAVAAG
>THREE Homo sapiens frequency
ATATTTATCTTTTCACTTCCTACATTGGTCAGACCATTATTCGACACGTGGCGTCATTTT
GTCATACCGGGTAATGTTGGAAACAAAACGTACTGATAAAATACTGAGTTGTAAACTCTA
ATCAGATAACGCGCTTGGATATTAAGATTCACACAGGGGTTTCGGCTGTAAAAAAACTTG
TGGAGCTGTTCTGGGACAGATAAGTTGTACCTCGTACTTAGCTAATTAATGAACCAACTG
ATTACGATAGAACAATTCTGAGGCCGCCAGGACAGCCAAATTTTAATCTTATAAAGCTGG
AAACAGCCGGTATTAGCTTCTCGCATACTTTGCCTGCATTGGTACCTTACAGATATCAGC
GTAGTCATATACACCTCGGTCTCAGCTAAGCTTGTATCTCTTAGAGTAGTTCAAAGATAG
TGGACAATACCTGTGGAATCGATTGCAGATATGGATTTATTTAACTACTGAGTCTCATTC
ACAAGCTAAGCAAGGAGCACGTTTTGGTGCCGGCATACCGATTTGCTATCATGTCAGCAA
ATTTGCGTTGTATTCCTAGTTGCACCCATTAAGGCCACACTCCGAACCTAATTATTACAT
CGCAAAGACATGTACGAAGGACCCGATGTCGAATAGAAGGGAGGACTGTTCATTGGAAGC
TAGACCAGAGGAATCGCAAAGATGCAACTCTTACAATAAAAATCTAATTTCAGTCAACAC
GCAATTTCTATAAGGTTTCCGATAATAATGAACCGTCTTCCACAGGGGAATTTGCCATGC
TCGTAAAAGTAGTTAATCCAAGTAGAAGAAATTTTGATAATGTTTTAAGTTGGCACGAAG
GAATTCAGAGAGATCTTACCTAACAAAGGCATTAGTAGATGTTCCTTGGTTCACACTCGG
TCAATCAGAGCACATACTACGGGCGATACCGGGAATGACACAACATCAATGAGATTGTTA
AGTGAGGTAATTGACTTTAGAGGACTCGATCAGTATACTGTCACTATGAACATCGTATTA
ATTGTTATCCGATATATACACCACCGATTTGCTTGTGCAAGGTTACAGACCCATTCGATA
AATACAAACACGGAGCGATATTATTTAAGGAGTGCTGTCTTCAAAAGAATTATTCCCACA
CCGACATAAGAACTTCGCTCCGTCATTCCAGATTTAAATAACATAACGTAACGCTTTGCT
GATAACATAACATAACCGAGAATTTGCTTAGGAAATTTGGAGCAATATTGCATTGTTTCT
CAGTCATCACAAGGCCCGCCAAAGAACTCTGAGAATCAGGATTCAACATGATTGGTAAGA
CTCTATATATATAACTTAATTCTTGTGTCCGGAGATAGAAAGAGGACGAGAGATACTACG
AAAGAAAGTGTACTTCGATGTATCAATTCAGACGCCTTCTCTATCATCAACATTATAGGT
CTCGTATATGCTCGGCGCGATCTGCTTCTCTCCGCCAATAGCCCCATAGTGTATTTCAAG
CGCAGTAACAGTGAAATCGTTACGAAGGTAGGGATGTTGCTTATAATTGTCGTAACTTAT
CGCTTATGTATCTTTCAAGAATGAACGGCAGCATATACATACGTTCTACCTTTAGCTACA
AAGCATCCATATACTCCCTCTCATGATTGAAACTCTTCCCTATTTTGTAGCCAATAGTGA
AAGCGTATTAGTATAAATTCGTCGGTTTTTCACTCGCAACTGTTATACTCTGCAAACAAA
CGAAAGCCTCATAGTACAAACCTAAAGCTACATACTTCATCATTGGCAGACCAGTGGCGG
TATTTCTACGGAAGCATCACTATAGATATAAAGTTTCCCTTCATGTACGTCTGTTAACCA
TATCACAAGAAACTGCTATCTCTGTCACGTAACAATTCACGCGCCTTATCGCCAAATGTT
CATATATGCGCGGTATACGTATGAACGAATACTAATTAGTATAACGGAGGATTCACGGGA
GGGATACTTGGGGCATTTATAAATCGTCTAAAAATTTTCTATCAGCACTTGCGGGTTATA
GTGGATTACTAGGCAACATAATATTCTGTATTGGTCCAAATGACGCTATAGATAAATTAG
CAAAATACATTGTTTCCATTTATGTAAGTCGAAACTCCAGGACTCCCGGGAACCAGTTAA
ACCGTCTGGAAAAGACACATTGTGAGCGGGACTTCAATGATAGCTTTCAATGAGCTTCTC
ATGCTTGGGGTCTGTACATATATGTTGGCGAAATTATCGTCTGTATTCTGTTATGCTTTG
ATCATGGGTTATTAGTATAGTGTCCGGTTAAGTACCAATACCGCTAGAGACCCGACCTAA
GTCGATAACTAACGATCATCGACGTAAGGATCGTCTCGATCAGTACTTCAGTCTAGATCT
GGGAATAGTAACTCGTTAGTGAACTATGTCGTGTCATAACTCTAAAATGCAATCAAATCT
TATTATTGAGTATTGATTATATAAAGCATCCGCTTAGCTTTACCCTCAAATGTTATATGC
AATTTAAAGCGCTTGATATCGTCTACTCAAGTTCAGGTTTCACATGGCCGCAACGTGACG
TTATTAGAGGTGGGTCATCATCTCTGAGGCTAGTGATGTTGAATACTCATTGAATGGGAA
GTGGAATACCATGCTCGTAGGTAACAGCATGACCTATAAAATATACTATGGGTGTGTGGT
AGATCAATATTGTTCAAGCATATCGTAACAATAACGGCTGAAATGTTACTGACATGAAAG
AGGGAGTCCAAACCATTCTAACAGCTGATCAAGTCGTCTAAAAACGCCTGGTTCAGCCTT
AAGAGTTATAAGCCAGACAAATTGTATCAATAGAGAATCCGTAAATTCCTCGGCCAACCT
CTTGCAAAGACATCACTATCAATATACTACCGTGATCTTAATTAGTGAACTTATATAAAT
ATCTACAACCAGATTCAACGGAAAAGCTTTAGTGGATTAGAAATTGCCAAGAATCACATT
CATGTGGGTTCGAATGCTTTAGTAATACCATTTCGCCGAGTAGTCACTTCGCTGAACTGT
CGTAAATTGCTATGACATAATCGAAAAGGATTGTCAAGAGTCGATTACTGCGGACTAATA
ATCCCCACGGGGGTGGTCTCATGTCTCCCCAGGCGAGTGGGGACGGTTGATAAACACGCT
GCATCGCGGACTGATGTTCCCAGTATTACATAGTCACATTGGATTGCGAGTAGTCTACCT
ATTTATGAGCGAGAGATGCCTCTAACTACTTCGACTTTTAAAACCTTTCCACGCCAGTAT
TCGGCGAAAGGGAAGTATTAAGGGTTGTCATAATTAAGCTGATACCACTTCAGACTTTGC
TCTACTTCTGTCTTTCATTGGTTTAGTAAAGTCTGTCCATTCGTCGAGACCGTCTTTTGC
AGCCTCATTCTACCAACTGCTCCGACTCTTAGTCTGCTTCTCCCAGCGTTATAACAAGAG
GCATTTTGTCATCCTTAAAACAATAATAAAGAACTCGGAGCACTGATATAATGACTGAAT
TAGAACCGCTTAAAAATACAACGAATAGATAAGACTATCGGATAAGATCTAATATGTAGT
GATTAAGCCCTTTATTAATTAATAATAGTTACCCTTTCTGATGTAACGCGACATATTACG
ATTTAGTGGCACGTCTGAATTGCAAAGCAGATCTCTACCCGATTTTTATTATAAATCCCG
TATACATCTTGACTTGAGTAATTGTTCATCTTTTTATATCTCTTCGTACTACAAATAATT
AATATCTCAACCCGTATTGTGTGATTCTAATTACCAACAGAATACGAGGAGGTTTTTGCT
TAGGGCCATATATAATGAATCTATCTCGTTTATTCGCGGAACCCGAGATAACATTACGAT
GTAACTATTTTAGAGAACTTAATACAAGAAACATTGCTGATTACTCATAACTAAATGCTT
GGTAATATATCCTCAGTGCCCCTACCATCTTTTACGCAGGGATGTAATTACTTAGGATTC
ATTGTGTAAGAATTACAATGAACGATGGATATGAAGGCATGTTGCGAGGTGTTCCTTGGT
ATGTGAAGTTCGCAGGGCAACAAAAATTTCGCAGAATAGGCCTCAAAGTATTGGTAAAGA
AGACAACTAATCATCACGAGCTTCTGATATCAATACGAACGAGTCCTGTGATGGATGAAA
GAAAGTCGTATCGAAAATGTCAAGAGTCTGCCCAATGTAACTTACTTCAAAAAATAACGC
TTCCGCCAAGTACGTTCGAATAAACGTAATTTTAAAAATACATAAGGGGTGTTAGAAAGT
AAGCGACGGGATATAAGTTAGACTCAAGATTCCGCCGTAAAACGAGACTGATTCCGAAGA
TTGTTCGTGGATCTGGTCATGACTTTCACTGAGTAAGGAGTTTCGACATATGTCAATAAA
CACAAAAATAGAAGCTATTCGATCTGAAAAATATTAGGACAAGAAACTATCTCACGCTAG
CCCAGAATATTCACTCACCCACGGGCGATACTAAAGCACTATATAGTCGCGTGATTACTA
TACATATGGTACACATAAGAATCACGATCAGGTTCTCAATTTTCAACAATATATGTTTAT
TTGCATAGGTAATATTAGGCCTTTAAGAGAAGGATGGGTGAGATACTCCGGGGATGGCGG
CAATAAAGAAAAACACGATATGAGTAATAGGATCCTAATATCTTGGCGAGAGACTTAAGG
TACGAATTTTGCGCAATCTATTTTTTACTTGGCCAGAATTCATGTATGGTATAAGTACGA
ACTTTTTTGATCACTTTCATGGCTACCTGATTAGGATAGTTTGAGGAATTTCCCAAATAT
ACCGATTTAATATACACTAGGGCTTGTCACTTTGAGTCAGAAAAAGAATATAATTACTTA
GGGTAATGCTGCATACATATTCTTATATTGCAAAGGTTCTCTGGGTAATCTTGAGCCTTC
ACGATACCTGGTGAAG

Revised BSD license

  Home   Conclusions   License   Play