Python Interpreters Benchmarks
x64 ArchLinux : AMD® Ryzen 7 4700U®

 performance measurements

Each table row shows performance measurements for this Nuitka program with a particular command-line input value N.

 N  CPU secs Elapsed secs Memory KB Code B ≈ CPU Load
1,0000.030.03?458  0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0%

Read the ↓ make, command line, and program output logs to see how this program was run.

Read reverse-complement benchmark to see what this program should do.

 notes

 reverse-complement Nuitka #5 program source code

# The Computer Language Benchmarks Game
# http://benchmarksgame.alioth.debian.org/

# contributed by Jacob Lee, Steven Bethard, et al
# 2to3, fixed by Daniele Varrazzo
# modified by Daniel Nanz
# read() input, write in reverse, cleanups by J. Kleint

import sys

def show(seq, table, write=sys.stdout.buffer.write, nl=b'\n'):
  header, s = seq.split(nl, 1)
  s = s.translate(table, nl)
  write(b'>' + header + nl)
  for i in range(len(s) - 60 - 1, -1, -60):
    write(s[i + 60:i:-1] + nl)
  write(s[0:i + 1][::-1] + nl)

def main():
  table = bytes.maketrans(b'ACBDGHKMNSRUTWVYacbdghkmnsrutwvy', 
              b'TGVHCDMKNSYAAWBRTGVHCDMKNSYAAWBR')
  for seq in sys.stdin.buffer.read().split(b'>')[1:]:
    show(seq, table)

main()

 make, command-line, and program output logs

 Thu, 06 May 2021 22:51:22 GMT

MAKE:
make[1]: Vstupuje se do adresáře „/home/dundee/work/pybenchmarks/bencher/tmp/revcomp/tmp“
nuitka3 --remove-output revcomp.nuitka-5.nuitka
Nuitka-Options:INFO: Used command line options: --remove-output revcomp.nuitka-5.nuitka
Nuitka:INFO: Starting Python compilation.
Nuitka:INFO: Completed Python level compilation and optimization.
Nuitka:INFO: Generating source code for C backend compiler.
Nuitka:INFO: Running data composer tool for optimal constant value handling.
Nuitka:INFO: Running C level backend compilation via Scons.
Nuitka-Scons:INFO: Backend C compiler: gcc (gcc).
Nuitka-Scons:WARNING: You are not using ccache.
Nuitka:INFO: Removing build directory 'revcomp.nuitka-5.nuitka.build'.
Nuitka:INFO: Successfully created 'revcomp.nuitka-5.nuitka.bin'.
cp revcomp.nuitka-5.nuitka.bin revcomp.nuitka-5.nuitka_run
make[1]: Opouští se adresář „/home/dundee/work/pybenchmarks/bencher/tmp/revcomp/tmp“
7.84s to complete and log all make actions

COMMAND LINE:
 ./revcomp.nuitka-5.nuitka_run 0 < revcomp-input1000.txt

(TRUNCATED) PROGRAM OUTPUT:
>ONE Homo sapiens alu
CGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCGATCTCGGCTCACTGCAAC
CTCCGCCTCCCGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACA
GGCGCGCGCCACCACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCAT
GTTGGCCAGGCTGGTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAA
AGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCGGCCTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTC
TGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCGG
GTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCGCGCGCCACC
ACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTG
GTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTA
CAGGCGTGAGCCACCGCGCCCGGCCTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCT
GGAGTGCAGTGGCGCGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTCAAGCGATTC
TCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCGCGCGCCACCACGCCCGGCTAAT
TTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCGAACTCCT
GACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCA
CCGCGCCCGGCCTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGC
GCGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCC
TCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCGCGCGCCACCACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTA
GTAGAGACGGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGAT
CCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCGGCCT
TTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCGATCTCGGCTC
ACTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTG
GGATTACAGGCGCGCGCCACCACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGT
TTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTCGG
CCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCGGCCTTTTTGAGACGGAG
TCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCG
CCTCCCGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCGC
GCGCCACCACGCCCGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCATGTTGG
CCAGGCTGGTCTCGAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGC
TGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCGGCCTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCG
CCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCCTCCCGGGTTCA
AGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGATTACAGGCGCGCGCCACCACGCC
CGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTC
GAACTCCTGACCTCAGGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGC
GTGAGCCACCGCGCCCGGCC
>TWO IUB ambiguity codes
TAGGDHACHATCRGTRGVTGAGWTATGYTGCTGTCABACDWVTRTAAGAVVAGATTTNDA
GASMTCTGCATBYTTCAAKTTACMTATTACTTCATARGGYACMRTGTTTTYTATACVAAT
TTCTAKGDACKADACTATATNTANTCGTTCACGBCGYSCBHTANGGTGATCGTAAAGTAA
CTATBAAAAGATSTGWATBCSGAKHTTABBAACGTSYCATGCAAVATKTSKTASCGGAAT
WVATTTNTCCTTCTTCTTDDAGTGGTTGGATACVGTTAYMTMTBTACTTTHAGCTAGBAA
AAGAGKAAGTTRATWATCAGATTMDDTTTAAAVAAATATTKTCYTAAATTVCNKTTRACG
ADTATATTTATGATSADSCAATAWAGCGRTAGTGTAAGTGACVGRADYGTGCTACHVSDT
CTVCARCSYTTAATATARAAAATTTAATTTACDAATTGBACAGTAYAABATBTGCAGBVG
TGATGGDCAAAATBNMSTTABKATTGGSTCCTAGBTTACTTGTTTAGTTTATHCGATSTA
AAGTCGAKAAASTGTTTTAWAKCAGATATACTTTTMTTTTGBATAGAGGAGCMATGATRA
AAGGNCAYDCCDDGAAAGTHGBTAATCKYTBTACBGTBCTTTTTGDTAASSWTAAWAARA
TTGGCTAAGWGRADTYACATAGCTCBTAGATAWAGCAATNGTATMATGTTKMMAGTAWTC
CCNTSGAAWATWCAAAAMACTGAADNTYGATNAATCCGAYWNCTAACGTTAGAGDTTTTC
ATCTGGKRTAVGAABVCTGWGBTCTDVGKATTBTCTAAGGVADAAAVWTCTAGGGGAGGG
TTAGAACAATTAAHTAATNAAATGCATKATCTAAYRTDTCAGSAYTTYHGATRTTWAVTA
BGNTCDACAGBCCRCAGWCRTCABTGMMAWGMCTCAACCGATRTGBCAVAATCGTDWDAA
CAYAWAATWCTGGTAHCCCTAAGATAACSCTTAGTGSAACAWTBGTCDTTDGACWDBAAC
HTTTNGSKTYYAAYGGATNTGATTTAARTTAMBAATCTAAGTBTCATYTAACTTADTGTT
TCGATACGAAHGGCYATATACCWDTKYATDCSHTDTCAAAATGTGBACTGSCCVGATGTA
TCMMAGCCTTDAAABAATGAAGAGTAACTHATMGVTTAATAACCCGGTTVSANTGCAATT
GTGAGATTTAMGTTTAMAAYGCTGACAYAAAAAGGCACAMYTAAGVGGCTGGAABVTACG
GATTSTYGTBVAKTATWACCGTGTKAGTDTGTATGTTTAAAGGAAAAAGTAACATARAAA
GGTYCAMNYAAABTATAGNTSATANAGTCATCCTATWADKAACTRGTMSACDGTATSAYT
AAHSHGTAABYGACTYTATADTGSTATAGAGAAATCGNTAAAGGAAATCAGTTGTNCYMV
TNACDRTATBNATATASTAGAAMSCGGGANRCKKMCAAACATTNAGTCTRMAATBMTACC
CGTACTTCTBGDSYAATWGAAAATGACADDCHAKAAAYATATTKTTTTCACANACWAGAA
AKATCCTTATTAYKHKCTAAACARTATTTTDATBTVWCYGCAATACTAGGKAAASTTDGA
MGGCHTTHAATVCAHDRYAGGRCTATACGTCMAGAGAGCTBTHGNACARTCCBDCTAAGA
GCGGCTTTARTAAAGAATCCNAGTAWBTGACTTGAATTACWTVACAGAAABCAATNAAAC
CGTNTRANTTGAYCMAWBADTANABRGGTKTHTWTAGTTVCTMBKTAGMTVKCCAGCANT
TVAGSWTTAGCCGCRHTTTCCTTHNTATTAAGAAGAATAGGMTRAARTCTABGTACDTTT
TATAAVDHAHTATAGATCCTAGTAAGYTWATDWCATGAGGGATAGTAAMDMNGBASTWAM
TSTATRBAYDABATGTATATYCGCACTGTTTTAACMCWBTATAWAGTATBTSTATVTTAR
CCTMTTAAKADATCAACTAATYTSVTAKGDATTATGCKTCAYCAKAATACTTKAANGAGT
ATTSDAGATCGGAAATACTTAAYAAVGTATMCGCTTGTGTDCTAATYTATTTTATTTWAA
CAGWRCTATGTAGMTGTTTGTTYKTNGTTKTCAGAACNTRACCTACKTGSRATGTGGGGG
CTGTCATTAAGTAAATNGSTTABCCCCTCGCAGCTCWHTCGCGAAGCAVATGCKACGHCA
ACAKTTAATAACASAAADATTWNYTGTAATTGTTCGTMHACHTWATGTGCWTTTTGAAHY
ACTTTGTAYAMSAAACTTAADAAATATAGTABMATATYAATGSGGTAGTTTGTGTBYGGT
TWSGSVGWMATTDMTCCWWCABTCSVACAGBAATGTTKATBGTCAATAATCTTCTTAAAC
ARVAATHAGYBWCTRWCABGTWWAATCTAAGTCASTAAAKTAAGVKBAATTBGABACGTA
AGGTTAAATAAAAACTRMDTWBCTTTTTAATAAAAGATMGCCTACKAKNTBAGYRASTGT
ASSTCGTHCGAAKTTATTATATTYTTTGTAGAACATGTCAAAACTWTWTHGKTCCYAATA
AAGTGGAYTMCYTAARCSTAAATWAKTGAATTTRAGTCTSSATACGACWAKAASATDAAA
TGYYACTSAACAAHAKTSHYARGASTATTATTHAGGYGGASTTTBGAKGATSANAACACD
TRGSTTRAAAAAAAACAAGARTCVTAGTAAGATAWATGVHAAKATWGAAAAGTYAHVTAC
TCTGRTGTCAWGATRVAAKTCGCAAVCGASWGGTTRTCSAMCCTAACASGWKKAWDAATG
ACRCBACTATGTGTCTTCAAAHGSCTATATTTCGTVWAGAAGTAYCKGARAKSGKAGTAN
TTTCYACATWATGTCTAAAADMDTWCAATSTKDACAMAADADBSAAATAGGCTHAHAGTA
CGACVGAATTATAAAGAHCCVAYHGHTTTACATSTTTATGNCCMTAGCATATGATAVAAG
>THREE Homo sapiens frequency
ATATTTATCTTTTCACTTCCTACATTGGTCAGACCATTATTCGACACGTGGCGTCATTTT
GTCATACCGGGTAATGTTGGAAACAAAACGTACTGATAAAATACTGAGTTGTAAACTCTA
ATCAGATAACGCGCTTGGATATTAAGATTCACACAGGGGTTTCGGCTGTAAAAAAACTTG
TGGAGCTGTTCTGGGACAGATAAGTTGTACCTCGTACTTAGCTAATTAATGAACCAACTG
ATTACGATAGAACAATTCTGAGGCCGCCAGGACAGCCAAATTTTAATCTTATAAAGCTGG
AAACAGCCGGTATTAGCTTCTCGCATACTTTGCCTGCATTGGTACCTTACAGATATCAGC
GTAGTCATATACACCTCGGTCTCAGCTAAGCTTGTATCTCTTAGAGTAGTTCAAAGATAG
TGGACAATACCTGTGGAATCGATTGCAGATATGGATTTATTTAACTACTGAGTCTCATTC
ACAAGCTAAGCAAGGAGCACGTTTTGGTGCCGGCATACCGATTTGCTATCATGTCAGCAA
ATTTGCGTTGTATTCCTAGTTGCACCCATTAAGGCCACACTCCGAACCTAATTATTACAT
CGCAAAGACATGTACGAAGGACCCGATGTCGAATAGAAGGGAGGACTGTTCATTGGAAGC
TAGACCAGAGGAATCGCAAAGATGCAACTCTTACAATAAAAATCTAATTTCAGTCAACAC
GCAATTTCTATAAGGTTTCCGATAATAATGAACCGTCTTCCACAGGGGAATTTGCCATGC
TCGTAAAAGTAGTTAATCCAAGTAGAAGAAATTTTGATAATGTTTTAAGTTGGCACGAAG
GAATTCAGAGAGATCTTACCTAACAAAGGCATTAGTAGATGTTCCTTGGTTCACACTCGG
TCAATCAGAGCACATACTACGGGCGATACCGGGAATGACACAACATCAATGAGATTGTTA
AGTGAGGTAATTGACTTTAGAGGACTCGATCAGTATACTGTCACTATGAACATCGTATTA
ATTGTTATCCGATATATACACCACCGATTTGCTTGTGCAAGGTTACAGACCCATTCGATA
AATACAAACACGGAGCGATATTATTTAAGGAGTGCTGTCTTCAAAAGAATTATTCCCACA
CCGACATAAGAACTTCGCTCCGTCATTCCAGATTTAAATAACATAACGTAACGCTTTGCT
GATAACATAACATAACCGAGAATTTGCTTAGGAAATTTGGAGCAATATTGCATTGTTTCT
CAGTCATCACAAGGCCCGCCAAAGAACTCTGAGAATCAGGATTCAACATGATTGGTAAGA
CTCTATATATATAACTTAATTCTTGTGTCCGGAGATAGAAAGAGGACGAGAGATACTACG
AAAGAAAGTGTACTTCGATGTATCAATTCAGACGCCTTCTCTATCATCAACATTATAGGT
CTCGTATATGCTCGGCGCGATCTGCTTCTCTCCGCCAATAGCCCCATAGTGTATTTCAAG
CGCAGTAACAGTGAAATCGTTACGAAGGTAGGGATGTTGCTTATAATTGTCGTAACTTAT
CGCTTATGTATCTTTCAAGAATGAACGGCAGCATATACATACGTTCTACCTTTAGCTACA
AAGCATCCATATACTCCCTCTCATGATTGAAACTCTTCCCTATTTTGTAGCCAATAGTGA
AAGCGTATTAGTATAAATTCGTCGGTTTTTCACTCGCAACTGTTATACTCTGCAAACAAA
CGAAAGCCTCATAGTACAAACCTAAAGCTACATACTTCATCATTGGCAGACCAGTGGCGG
TATTTCTACGGAAGCATCACTATAGATATAAAGTTTCCCTTCATGTACGTCTGTTAACCA
TATCACAAGAAACTGCTATCTCTGTCACGTAACAATTCACGCGCCTTATCGCCAAATGTT
CATATATGCGCGGTATACGTATGAACGAATACTAATTAGTATAACGGAGGATTCACGGGA
GGGATACTTGGGGCATTTATAAATCGTCTAAAAATTTTCTATCAGCACTTGCGGGTTATA
GTGGATTACTAGGCAACATAATATTCTGTATTGGTCCAAATGACGCTATAGATAAATTAG
CAAAATACATTGTTTCCATTTATGTAAGTCGAAACTCCAGGACTCCCGGGAACCAGTTAA
ACCGTCTGGAAAAGACACATTGTGAGCGGGACTTCAATGATAGCTTTCAATGAGCTTCTC
ATGCTTGGGGTCTGTACATATATGTTGGCGAAATTATCGTCTGTATTCTGTTATGCTTTG
ATCATGGGTTATTAGTATAGTGTCCGGTTAAGTACCAATACCGCTAGAGACCCGACCTAA
GTCGATAACTAACGATCATCGACGTAAGGATCGTCTCGATCAGTACTTCAGTCTAGATCT
GGGAATAGTAACTCGTTAGTGAACTATGTCGTGTCATAACTCTAAAATGCAATCAAATCT
TATTATTGAGTATTGATTATATAAAGCATCCGCTTAGCTTTACCCTCAAATGTTATATGC
AATTTAAAGCGCTTGATATCGTCTACTCAAGTTCAGGTTTCACATGGCCGCAACGTGACG
TTATTAGAGGTGGGTCATCATCTCTGAGGCTAGTGATGTTGAATACTCATTGAATGGGAA
GTGGAATACCATGCTCGTAGGTAACAGCATGACCTATAAAATATACTATGGGTGTGTGGT
AGATCAATATTGTTCAAGCATATCGTAACAATAACGGCTGAAATGTTACTGACATGAAAG
AGGGAGTCCAAACCATTCTAACAGCTGATCAAGTCGTCTAAAAACGCCTGGTTCAGCCTT
AAGAGTTATAAGCCAGACAAATTGTATCAATAGAGAATCCGTAAATTCCTCGGCCAACCT
CTTGCAAAGACATCACTATCAATATACTACCGTGATCTTAATTAGTGAACTTATATAAAT
ATCTACAACCAGATTCAACGGAAAAGCTTTAGTGGATTAGAAATTGCCAAGAATCACATT
CATGTGGGTTCGAATGCTTTAGTAATACCATTTCGCCGAGTAGTCACTTCGCTGAACTGT
CGTAAATTGCTATGACATAATCGAAAAGGATTGTCAAGAGTCGATTACTGCGGACTAATA
ATCCCCACGGGGGTGGTCTCATGTCTCCCCAGGCGAGTGGGGACGGTTGATAAACACGCT
GCATCGCGGACTGATGTTCCCAGTATTACATAGTCACATTGGATTGCGAGTAGTCTACCT
ATTTATGAGCGAGAGATGCCTCTAACTACTTCGACTTTTAAAACCTTTCCACGCCAGTAT
TCGGCGAAAGGGAAGTATTAAGGGTTGTCATAATTAAGCTGATACCACTTCAGACTTTGC
TCTACTTCTGTCTTTCATTGGTTTAGTAAAGTCTGTCCATTCGTCGAGACCGTCTTTTGC
AGCCTCATTCTACCAACTGCTCCGACTCTTAGTCTGCTTCTCCCAGCGTTATAACAAGAG
GCATTTTGTCATCCTTAAAACAATAATAAAGAACTCGGAGCACTGATATAATGACTGAAT
TAGAACCGCTTAAAAATACAACGAATAGATAAGACTATCGGATAAGATCTAATATGTAGT
GATTAAGCCCTTTATTAATTAATAATAGTTACCCTTTCTGATGTAACGCGACATATTACG
ATTTAGTGGCACGTCTGAATTGCAAAGCAGATCTCTACCCGATTTTTATTATAAATCCCG
TATACATCTTGACTTGAGTAATTGTTCATCTTTTTATATCTCTTCGTACTACAAATAATT
AATATCTCAACCCGTATTGTGTGATTCTAATTACCAACAGAATACGAGGAGGTTTTTGCT
TAGGGCCATATATAATGAATCTATCTCGTTTATTCGCGGAACCCGAGATAACATTACGAT
GTAACTATTTTAGAGAACTTAATACAAGAAACATTGCTGATTACTCATAACTAAATGCTT
GGTAATATATCCTCAGTGCCCCTACCATCTTTTACGCAGGGATGTAATTACTTAGGATTC
ATTGTGTAAGAATTACAATGAACGATGGATATGAAGGCATGTTGCGAGGTGTTCCTTGGT
ATGTGAAGTTCGCAGGGCAACAAAAATTTCGCAGAATAGGCCTCAAAGTATTGGTAAAGA
AGACAACTAATCATCACGAGCTTCTGATATCAATACGAACGAGTCCTGTGATGGATGAAA
GAAAGTCGTATCGAAAATGTCAAGAGTCTGCCCAATGTAACTTACTTCAAAAAATAACGC
TTCCGCCAAGTACGTTCGAATAAACGTAATTTTAAAAATACATAAGGGGTGTTAGAAAGT
AAGCGACGGGATATAAGTTAGACTCAAGATTCCGCCGTAAAACGAGACTGATTCCGAAGA
TTGTTCGTGGATCTGGTCATGACTTTCACTGAGTAAGGAGTTTCGACATATGTCAATAAA
CACAAAAATAGAAGCTATTCGATCTGAAAAATATTAGGACAAGAAACTATCTCACGCTAG
CCCAGAATATTCACTCACCCACGGGCGATACTAAAGCACTATATAGTCGCGTGATTACTA
TACATATGGTACACATAAGAATCACGATCAGGTTCTCAATTTTCAACAATATATGTTTAT
TTGCATAGGTAATATTAGGCCTTTAAGAGAAGGATGGGTGAGATACTCCGGGGATGGCGG
CAATAAAGAAAAACACGATATGAGTAATAGGATCCTAATATCTTGGCGAGAGACTTAAGG
TACGAATTTTGCGCAATCTATTTTTTACTTGGCCAGAATTCATGTATGGTATAAGTACGA
ACTTTTTTGATCACTTTCATGGCTACCTGATTAGGATAGTTTGAGGAATTTCCCAAATAT
ACCGATTTAATATACACTAGGGCTTGTCACTTTGAGTCAGAAAAAGAATATAATTACTTA
GGGTAATGCTGCATACATATTCTTATATTGCAAAGGTTCTCTGGGTAATCTTGAGCCTTC
ACGATACCTGGTGAAG

Revised BSD license

  Home   Conclusions   License   Play